Žádost o informace Generálnímu finanční ředitelství a Ústavnímu soud ČR

Stížnost odborné společnosti Konopí je lék,z.s. na průtahy a odvolání na rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 10.10.2017 č.j. SPR ÚS 49/17 ve spojení s kárným podnětem na rozhodnutí ze dne 5.10.2017 č.j. III.ÚS 3354/16 a stížnost na průtahy a odvolání na rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 11.10. 2017 č.j.: 43568/17/5100-41451-711055 ve spojení s rozhodnutím Finančního úřadu pro Olomoucký kraj ze dne 20.10. 2017 čj.: 1853861/17/3100-11450-809667


Konopí je lék, z.s., Konopná apatyka královny koloběžky první, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov IČ: 22727281 v zastoupení k podání dle § 441 o.z. Cannabis is The Cure, z.s. Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, IČ: 26670232 


ÚSTAVNÍ SOUD ČR                                  GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
JOŠTOVA 8 , 660 83 BRNO                           LAZARSKÁ 15/7, 117 22 PRAHA 1 


Věc: Stížnost odborné společnosti Konopí je lék,z.s. na průtahy a odvolání na rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 10.10.2017 č.j. SPR ÚS 49/17 ve spojení s kárným podnětem na rozhodnutí ze dne 5.10.2017 č.j. III.ÚS 3354/16 a stížnost na průtahy a odvolání na rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 11.10. 2017 č.j.: 43568/17/5100-41451-711055 ve spojení s rozhodnutím Finančního úřadu pro Olomoucký kraj ze dne 20.10. 2017 čj.: 1853861/17/3100-11450-809667
Odůvodnění

  1. Od roku 2010 se členové odborné společnosti Konopí je lék,z.s. a členové stejnojmenného výzkumu ve správním a trestním řízení marně domáhají zjištění informace, na základě jakých konkrétních zákonných ustanovení obecní, odvolací, dovolací a ústavní justice (č.j. II. US 664/12, IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a III.ÚS 3354/16) a dále prvoinstanční a odvolací finanční správa v letech 2010 – 2017 uvedla (nepravdivé) informace a následně vydala (vědomě mylné) rozhodnutí extrémně poškozující členy výzkumu a výzkum samotný, a totiž, že: „Pěstování a zpracování konopí s obsahem do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny konopí včetně kvetoucích a plodonosných vrcholíků pěstovaného na ploše do 100m2 je údajně zakázané bez povolení pěstovat a toto konopí zpracovávat, když členové výzkumu jednají v souladu s §§ 2, 5 a 29 zákona o návykových látkách, neboť při pěstování uznaných 50 odrůd konopí s obsahem do 0,2% THC ve vrcholíku na ploše nad 100m2 se pěstování a zpracování konopí oznamuje Celní správě a pro oznámení odrůd s obsahem do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny konopí včetně kvetoucích a plodonosných vrcholíkůneexistuje žádný regulační orgán a povolení nikdo nevydává a není ani živností pro vydání ŽL!

  1. Dovolujeme si upozornit na články Listiny základních práv a svobod, které takového jednání justice a exekutivy zapovídá: čl 1, čl. 2 odst. 2 a 3, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 1- 4, čl. 11 odst. 1, čl. 17 odst 1 - 5 Listiny základních práv a svobod.

  1. Tyto informace nevydal ústavní soud v rozhodnutích č.j. SPR ÚS 49/17 a č.j. III.ÚS 3354/16 a nejsou uvedena ani v rozhodnutích, na která ústavní soud v ústavní stížnosti č.j. III.ÚS 3354/16 odkazoval, tyto informace nevydalo rovněž Odvolací finančního ředitelství pod čj.: 43568/17/5100-41451-711055 a Finanční úřad pro Olomoucký kraj čj.: 1853861/17/3100-11450-809667 a tyto informace nejsou uvedeny ani v rozhodnutích, na která Odvolací finančního ředitelství a Finanční úřad pro Olomoucký kraj v rozhodnutích čj.: 43568/17/5100-41451-711055 a čj.: 1853861/17/3100-11450-809667 odkazovali. Asociace Cannabis is The Cure,z.s. podala na výše uvedené jednání dne 15.10. 2017 a 18.10.2017 kárný podnět, ke kterému odborná společnost Konopí je lék,z.s. připojuje, viz http://ustavnisoud.blogspot.cz

  1. Na základě výše uvedených informací je v rámci odvolání/stížnosti žádáno vydat nebo přikázat vydat tuto informaci, která je pro správní a ústavní řízení rozhodná. „Je nebo nebo není povoleno bez jakéhokoliv povolení pěstování konopí s obsahem do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny včetně vrcholíku pěstovaného na ploše do 100m2/osobu a stejně tak je nebo není povoleno jeho zpracování a distribuce? Pokud tyto činnosti nelze konat, je odvolací orgán žádán doložit předpis a ustanovení, které toto zapovídá. Pokud tyto činnosti lze konat pouze s povolením, je odvolací orgán žádán doložit předpis a ustanovení, který to uvádí a označit orgán, který vydává předmětné povolení.“

  1. Nad rámec výše uvedeného sdělujeme, že povolení k výrobě různých modalit konopných produktů pro terapii, jak uvedlo MZ ČR, MZ ČR nevydává. SUKL může od 1.4. 2014 vydávat licenci -povolení pouze k pěstování konopí s obsahem cca 20 %THC v samičím květu konopí, které SUKL vykupuje, když dosud SUKL v neúspěšných tendrech vykoupil od 1.4.2014 pouze cca 10 kg vysoce omamného samičího konopného květu, přičemž konopný květ je cca 20% váhy kvetoucího samičího vrcholíku a cca 5 -10% celé nadzemní části rostliny, blíže viz http://www.policie.cz/clanek/metodika-mereni-thc.aspx

Zasláno na vědomí:

Nejvyššímu státnímu zastupitelství ČR ke kárnému podnětu asociace Cannabis is The Cure,z.s. vedenému pod č.j. 3 SPR 24/2017 (analogický odmítnutý kárný podnět veden pod č.j. 3 SPR 24/2016) a Ministerstvu spravedlnosti ČR ke kárnému podnětu zaslanému asociací Cannabis is The Cure,z.s. dne 10.10.2017 k č.j MSP-503/2017-OSV-OSV/15


Dne 20. 10. 2017

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D., statutární zástupce


Zasláno skrze DS zmocněné asociace Cannabis is The Cure, z.s. které jsou zřizovatelé Edukativní konopné kliniky členy 
Reference jsou zakončeny stžlnínosti předsedovi ústavního soudu


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc 


Ústavní soud ČR

JUDr. Pavel Rychetský, předseda ÚS

Joštova 8, 660 83 BrnoVěc: Nové důkazy ze dne 5-6. 6. 2016 k podání podnětu na zahájení kárných řízení s cynickými, prolhanými a zkorumpovanými soudci - zločinci senátů I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 pro vědomě popření zákonných povinností soudce a důkazy doloženou justičně exekutivní korupci a stížnost/odvolání na rozhodnutí generálního sekretáře ÚS dne 23. 5. 2016 č. j. SPR ÚS 294/16 a 23. 6. 2016  č.j. SPR ÚS 530/16 Podáno zástupcem členů Open Royal Academy k oslavě dělníků kultury a vzdělanosti Cyrila a Metoděje a Jana HusaSouhrnně: Je velmi důvodné a oprávněné, aby předseda Ústavního soudu podal návrh na zahájení kárných/trestních řízení, neboť nejen uvedení ústavní soudci jsou důkazy doložení spolupachatelé zločinu dle § 401 a 144 trestního zákoníku!1.    Uvedení soudci jsou doložitelní podvodníci a lháři tvrdící vědomě nepravdivě, že konopí je prekurzor apod. lži, aby věc nesměl řešit Soudní dvůr, který je jediný oprávněný zákonný soudce, což je porušení práva na spravedlivý proces a trest toliko na základě zákona a porušení mezinárodních úmluv a judikatury!

2.    Viz vědomě mylná rozhodnutí generálního sekretáře a desátá stížnost Evropskému soudu pro lidská práva 3 členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure)  na http://www.europe-cannabis.eu/

3.    Stížnosti II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 jsou nepovolené obnovy stížností č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12 ve kterých soudci NS a ÚS opět stejně jako v roce 2012 lživě tvrdí, že konopí je prekurzor, aby nemuseli oprávněné stížnosti na hrubá porušení základních práv a zločiny státních zástupců a soudců obecné soustavy soudů řešit a předat věc zákonnému soudci - Soudnímu dvoru.

4.    Na tyto spolupachatele zločinu odmítá podat kárný podnět rovněž ministr spravedlnosti, předseda NS a předseda NZS zakazuje policii věc šetřit a vydat pokyn obecné povahy k zastavení zločinu. Dokonalá justiční korupce a kartel!

5.    Ústavní soud dne 17. 2. 2016 pod č. j. SPR ÚS 3/16 uvedl, že mu není známo rozhodnutí, v němž by Soud řešil právní otázku, zda vydávání vědomě nepravdivých rozhodnutí ze strany soudce a státního zástupce v trestním řízení může představovat trestný čin, přestupek, podnět ke kárnému řízení aj. Nyní má předseda ÚS příležitost doložit, že není stejný podvodník jako prolhané prekurzorové senáty č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16.

6.    Ústavní soud dne 8. 4. 2016 pod č. j. SPR ÚS 155/16 uvedl, že je mu známo, že výše označené ústavní stížnosti mají být řešeny naléhavě a projednány veřejně z důvodu ochrany života a zdraví. Opět však bylo stejně jako v prvním usnesení č. j. II. ÚS 664/12 lživě rozhodnuto o jejich nedůvodnosti, protože konopí je údajně prekurzor!

7.    V zastoupení zřizovatelů Edukativní konopné kliniky podal zmocněnec dne 21.6 na podatelně žádost o informace. V rozhodnutí generálního sekretáře nebyly uvedeny žádané informace s odůvodněním, že údajně předseda Ústavního soudu ČR vycházel v rozhodování pouze z odůvodnění napadaných usnesení č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16, kde však žádné odůvodnění není uvedeno, což je opakovaně napadáno! Kromě mnoha dalšího (viz žádost o informace) chybí v odůvodnění ústavní konformita porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech, jejichž porušení doložil 11. 5. 2011 soudní znalec v oboru soudního lékařství – viz http://vlada-cr.blogspot.cz/ - citujme „… byli zabiti a zmrzačeni nevinní lidé ….. chybí 90% zkonfiskovaného majetku….“ Současně bylo opakovaně doloženo, že všechny stupně státních zastupitelství a policie tyto zločiny zakazují vyšetřovat od roku 2009 do dnešních dnů.

8.    Z rozhodnutí generálního sekretáře vyplynulo (viz též první prolhané usnesení NS č.j. 8 Tdo 1231 /2011 a další), že když soudci označují lživě konopí prekurzorem, je to prý údajně právem svobodné rozhodovací pravomoci soudce, když jde o vědomou lež a popření zákona o prekurzorech atd. atd.

9.    Citujme první vědomě nepravdivé  usnesení č.j. II. ÚS 664/12 k usnesení NS č.j. 8 Tdo 1231 /2011, na které je vždy jen cynicky odkázáno přes doložené důkazy zvůle: „Ústavní soud porušení základních práv a svobod neshledal ….. Dovolací soud podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členská země"

10. Je proto velmi důvodné a opodstatněné podat návrh na kárná/trestní řízení na tyto soudce podvodníky, neboť uvedení soudci jsou také důkazy doložení spolupachatelé zločinů dle § 401 a 144 trestního zákoníku!

Podnět a stížnost je podáván zástupcem nevládních organizací asociace Open Royal Academy a členů Evropské konopné církve, jejichž opakovaný trestní podnět na zločinecky jednající státní zástupce a soudce podávaný opakovaně od roku 2009 (prvních 5 let s marnou žádostí o policejní ochranu), nyní ze dne 14. 5. 2016 – viz  http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ - byl opětovně zakázán šetřit vrcholovými kontrolními strukturami policie, viz   rozhodnutí Policie ČR ze dne 2.6.2016 č.j. PPR 15154 -2/ČJ- 2016- 990210-PD doložené na http://ministerstvo-vnitra.blogspot.com/ a opětovně odmítavého rozhodnutí státních zastupitelství, nyní VSZ v Praze dne 27.6.2016 pod čj. 2639/2016 - 50 na http://vrchni-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/ Poslední odmítavé rozhodnutí policie dané a další trestní podněty (7) rovněž vůbec nereflektovalo a popřelo doložené důkazy dokládané Policii Praha III opakovaně od roku 2011, viz 16. 6. 2016 č.j. KRPA-35342-39/ČJ-2016-001391 na http://bezbarierovaskola.blogspot.com/ K ochraně základních práv k tomuto mafiánskému justičně exekutivnímu organizovanému zločinu zkorumpovaných státních zástupců a soudců a ministrů spravedlnosti na výročí sv. Bastily dne 14.července 2016 registruje přípravným výborem více než 300 oprávněných věřících občanů (nejstarší je ročník 1921) na MK ČR Konopnou církev, viz www.konopnacirkev.cz  


K oslavě posla kultury vzdělanosti Cyrila a Metoděje Jana z Husi dne 6. června 2016 jménem poškozených občanů a nevládních organizací podává oprávněná osoba Dušan Dvořák, MMCA, předseda